مقالات و پوسترها ی تخصصی

عنوان پوستر :


7th IADR Iranian Division Annual Meeting



دانلود اصل پوستر

عنوان پوستر :


selection of zirconium and fiber post in endodontically treated tooth


دانلود اصل پوستر

عنوان مقاله :


Root and Canal Morphology of Mandibular Second Molar in an Iranian Population by Clearing Method



دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :


Compare the Effectiveness of Manual Technique and Rinsendo System in the Irrigation of Ca(OH)2 from Root Canals


دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :


Removal efficiency of calcium hydroxide intracanal medicament with RinsEndo system in comparison with passive ultrasonic irrigation, an in vitro study



دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :


مقایسه اثر شویندگی سرنگ دستی و RinsEndo در کاهش انتروکوکوس فکالیس در کانال های ریشه عفونی شده به صورت تجربی



دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :


بررسي اثرخمير calcipex II به عنوان شستشو دهنده در حين آماده سازی كانال بر روی انتروكوكوس فكاليس



دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :


بررسی ميزان فلورايد چند گونه چای كيسه ای پر مصرف در ايران



دانلود اصل مقاله
 

عنوان مقاله :


مقایسه خاصیت ضد میکروبی MTAD ، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی کانال ریشه دندان های نکروزه (invivo)



دانلود اصل مقاله