دندانپزشکی تحت بیهوشی

ارائه درمان های دندانپزشکی در بسیاری مواقع به دلایل مختلف در کودکان و بزرگسالان امکان پذیر نمی باشد. برای مثال :
کودکان غیر همکار و یا کودکان دارای معلولیت های ذهنی و جسمی یا بزرگسالان داری معلولیت ذهنی و جسمی و یا بزرگسالانی بعلت ترس و استرس از دندانپزشکی نمیتوانند درمان های دندانپزشکی را دریافت کنند و یا بزرگسالان و کودکانی که بعلت مشکلات فیزیولوژیک یعنی رفلکس گگ شدید نمیتوانند بصورت عادی درمان شوند
جزو گروهی از جامعه هستند که خدمات دندانپزشکی بصورت عادی و در شرایط عادی امکان پذیر نمی باشد.

امروزه با استفاده از علم و تکنولوژی روز دنیا و با وجود مراکز دندانپزشکی تحت بیهوشی این گروه از جامعه میتوانند در شرایطی کاملا ایمن و با حضور متخصص بیهوشی و کادر درمان متخصص در یک جلسه کلیه درمان های دندانپزشکی مورد نیاز خود را دریافت کنند .