شکستگی ریشه دندان

شکستگی ریشه دندان چگونه رخ می دهد؟


ضربه هاى وارد به دندان در اثر تصادف، ورزش و … مى تواند باعث شکستگی ریشه دندان شود.این شکستگى میتواند در لبه لثه، ناحیه میانى و یا ناحیه انتهاى ریشه رخ دهد. مسیر شکستگى و موقعیت شکستگى روى پیش آگهى دندان تاثیر دارد. اگر شکستگى ریشه دندان به صورت افقى و در انتهاى ریشه دندان باشد، امکان باقى ماندن دندان بالاتر است. ولى اگر شکستگى نزدیک لبه لثه و عمودى تر باشد امکان موفقیت طولانى مدت را کم میکند.


بسته به ناحیه شکستگى، لقى قسمت تاجى متفاوت است. هر چه خط شکستگى ریشه دندان به لبه لثه نزدیکتر باشد، لقى دندان بیشتر است. دندانپزشک بسته به محل خط شکستگى تصمیم مى گیرد که دندان را حفظ کند یا نه.
درمان این دندانها به صورت قرار دادن قسمت لق شده در محل اولیه خود (تا حدامکان) و فیکس کردن آن با اسپلینت به مدت حداقل ۴ هفته میباشد.


در طى فالوآپ هایى که توسط دندانپزشک انجام میشود حیات دندان بررسى مى شود. در صورت نکروز شدن دندان باید روت کانال (عصب کشى) براى دندان صورت گیرد. در صورتى که تاج دندانى دچار تغییر رنگ شود این نشان دهنده نکروز شدن پالپ دندان است و انجام روت کانال تراپى در دستور کار قرار میگیرد.

اتفاقى که ممکن است به دنبال انواع ضربه هاى دندانى (جابجایى و لقى و یا شکستن دندان) رخ دهد،این است که دندان دچار تحلیل مى شود.به این معنا که مکانیسم هاى دفاعى بدن، دندان را به عنوان یک جسم بیگانه شناخته و ریشه آن را تحلیل مى برند.
به دنبال ضربه هاى دندانى،حتما نیاز به انجام ویزیت هاى مکرر توسط متخصص درمان ریشه مى باشد.
چرا که هر چه مشکلات پیش آمده در اثر ضربه هاى دندانى زودتر تشخیص داده شود و درمان شود موفقیت طولانى مدت دندان بالاتر است.