اپکسوژنزیس Apexogenesis

اَپِکسوژنزیس نوعی فرایند دندانپزشکی است که در موارد پالپيت برگشت پذیر انجام می شود، یعنی زمانی که پالپ دندان هنوز زنده است یا اندکی ملتهب شده است.

اَپکسوژنزیس روی دندان آسیب دیده یا دندان نابالغ انجام می شود تا با کمک آن رشد ریشه تحریک شود یا اَپکس باز ریشه دندان بسته شود تا بهبود پیدا کند.

به عبارت ساده تر، این فرایند روند رشد فیزیولوژیکال انتهای ریشه دندان را تحریک می کند.

دلیل موفقیت آمیز بودن آن در کودکان این است که جریان خون به دندان های آنها بهتر از افراد بزرگسال می باشد.

هدف زنده نگهداشتن پالپ و تحریک رشد بیشتر ریشه دندان، و نیز مسدود شدن انتهای آپیکال آن است.

با انجام این کار احتمال نجات دندان و زنده نگهداشتن آن در دراز مدت افزایش می یابد.

اَپکسوژنزیس کمابیش شبیه اَپِکسیفیکاسیون است اما در آن پس از برداشتن پالپ عفونی دندان، روی باقیمانده بافت سالم پالپ هیدروکسید کلسیم calcium hydroxide یا MTA، قرار داده می شود.

در این صورت، تنها بافت های عفونی برداشته می شوند. در صورت بهبود پالپ درمان اضافی نیاز نیست.

با حفظ بخش سالم دندان، ریشه می تواند به تشکیل بخش انتهایی خود ادامه دهد.

یکی از مزیتهایی که اَپکسوژنزیس نسبت به اَپِکسیفیکاسیون دارد این است که، در صورت امکان، میزان موفقیت آن در طولانی مدت بالاتر است.

از آنجا که زنده نگهداشتن پالپ هدف نهایی این فرایند است، تنها قسمت ملتهب پالپ تخلیه می شود و حداقل یک سوم پالپ دندان در جای خود نگه داشته می شود.

تفاوت بین اپکسیفیکاسیون و اپکسوژنزیس

هر دوی این فرایندها برای دندان های نابالغ انجام می شوند.

با این حال، تفاوت بزرگی بین هر دو وجود دارد. هدف ایکسوژنزیس حفظ حیات پالپ دندان و تحریک رشد و استحکام یافتن ریشه آن است.

از سوی دیگر، اپکسیفیکاسیون زمانی انجام می شود که پالپ دچار نکروز (مرگ) شده است و دیگر احتمال رشد بیشتر ساختار ریشه آن وجود ندارد.

هدف آن بستن انتهای باز اپکس با مانع آهکی است. بنابراین، بررسی دقیق حيات پالپ برای انتخاب روش صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


چه زمانی اَپکسوژنزیس پیشنهاد می شود؟

• تحریک رشد انتهای ریشه به گونه ای که اَپکس طبیعی ریشه دندان شکل بگیرد تا از نیاز به پر کردن کانال پیشگیری شود.

• برای کمک به تشکیل دیواره ضخیم تر ریشه و کاهش احتمال شکست دندان.

• برای کمک به تداوم رشد ریشه و تناسب بیشتر اندازه تاج دندان و ریشه.

• کمک به زنده ماندن پالپ.